fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUR TAILOR

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Tot stand komen van een overeenkomst
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Recht van eigendomsoverdracht
Artikel 8 – Levering
Artikel 9 – Annuleren
Artikel 10 – Retourneren
Artikel 11 – Diensten
Artikel 12 – Geheimhouding / intellectueel eigendom 
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Website & uitgaves 
Artikel 15 – Aansprakelijkheid Your Tailor
Artikel 16 – Intellectuele eigendomsoverdrachten

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of dien sten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de onder nemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, 
  bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadple ging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die on gewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op 
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waar bij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer tech nieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeen- komst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Your Tailor
Bretagne 24 
3831 EN Leusden
Telefoonnummer: +31 (0)33 737 02 37
Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@yourtailor.nlyourtailor.nl
KvK-nummer: 32142278
Btw-identificatienummer: 1727.21.751.B02

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Your Tailor gesloten overeenkomsten en hebben betrekking op alle in het kader van die overeenkomsten verleende diensten, kleding en andere producten, daarmee verband houdende verplichtingen zowel ter voorbereiding als uitvoering en voorts op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Your Tailor gaat uitsluitend overeenkomsten aan onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met verwerping van door anderen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd dat partijen afwijken van de algemene voorwaarden van Your Tailor en andere voorwaarden c.q. algemene voorwaarden overeenkomen. Een dergelijke afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. Indien, om welke reden dan ook, een onderdeel van de algemene voorwaarden van Your Tailor of een bepaling uit een overeenkomst niet geldig is, zullen partijen overleggen over een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

 

Artikel 4 – Tot stand komen van een overeenkomst
Al dan niet op aanvraag doet Your Tailor een aanbod voor de totstandkoming van een overeenkomst op de in die overeenkomst genoemde voorwaarden. Een dergelijke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding anders genoemd, gedurende tien dagen na verzending/datering van kracht, waarna de aanbieding komt te vervallen. Indien de aanbieding wordt aanvaard komt evenwel de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door Your Tailor. Tot die schriftelijke bevestiging behoudt Your Tailor zich het recht voor haar aanbod ter herroepen. Indien een door Your Tailor uitgebrachte offerte tevens ziet op door derden te leveren diensten (bijvoorbeeld kosten van een door derden te leveren product of dienst) dan behoudt Your Tailor zich het recht voor om de in deze offerte genoemde kostprijs aan te passen indien de derde om welke reden dan ook de prijs daarvan wijzigt. De door Your Tailor gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op het moment van de aanbieding verstrekte c.q. voorhanden informatie en prijzen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de aanbetaling. Daarmee geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalingsvoorwaarden en maatvoering akkoord gaat. Your Tailor heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Maatkleding, diensten en anderen producten worden geleverd tegen de in de offerte in de daarop opdrachtbevestiging en eventueel daarbij behorende bijlagen genoemde/overeengekomen prijzen. De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en indien niet bepaald exclusief reis- en verblijfskosten.

 

Artikel 6 – Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient 50% van het in de opdrachtbevestiging/factuur genoemde bedrag na verzending per ommegaande van die opdrachtbevestiging /factuur te zijn betaald op het op de opdrachtbevestiging/ factuur genoemde betaaladres. Waarna de maatkleding aan het atelier wordt aangeboden en gemaakt wordt. Betaling van het restant van het overeengekomen bedrag dient plaats te vinden binnen 7 dagen na het leveren van de overeengekomen, maatkleding, diensten en andere producten. Het is niet toegestaan om, om welke reden dan ook, op het verschuldigde bedrag in verband met vermeende tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst een korting toe te passen, dan wel te verrekenen. Indien niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt betaald conform de bovenstaande termijnen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Your Tailor na aanmaning een sommatie voor betaling versturen. Indien een sommatie tot betaling wordt verstuurd dan is de opdrachtgever voor het verzenden van deze eerste sommatie een bedrag van € 45,- zulks ter zake kosten dan wel een boete. Daarna is de opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd aan Your Tailor vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden, tot aan de datum waarop het verzuim is opgeheven. Daarnaast is opdrachtgever aan Your Tailor verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Your Tailor moet maken ter invordering van de aan haar toekomende bedragen.

 

Artikel 7 – Recht van eigendomsoverdracht
Your Tailor levert met recht van eigendomsoverdracht.
Recht van eigendom gaat pas over nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 8 – Levering
Na levering van uw bestelling geldt een controleplicht. U dient uw bestelling is binnen 72 uur na levering te controleren op juistheid. Daarna vervallen alle aansprakelijk heden op onjuistheden. Opvolgende correcties komen niet voor rekening van Your Tailor. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Your Tailor hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Your Tailor aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Your Tailor worden gemeld. Maatvoering; de gemeten maten zijn bepalend voor het maken van uw kleding. Verandering van maten heeft invloed op het eindresultaat. Kosten welke voortvloeien uit veranderderde lichaamsmaten zijn niet voor rekening van Your Tailor en zullen in een separate factuur verrekend worden. Your Tailor behoudt een marge van 1 cm, op de originele maten, in het productieproces van uw kleding. Stoffen hebben verschillende eigenschappen, krimp- en uitzetvermogen. Voor zelf geleverde stoffen wordt een marge aangehouden van 4 cm, deze extra vermaakkosten komen niet voor rekening van Your Tailor. Fouten in het productieproces worden door Your Tailor retour gezonden aan desbetreffende ateliers. Verwerktijd is ongeveer 5 weken. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u geen bijdrage. Ook als wij uw bestelling in twee keer leveren, betaalt u geen bezorgkosten. Bij vermaken welke Your Tailor niet aangerekend kunnen worden zijn porto- en transportkosten niet voor rekening van Your Tailor. Kosten worden per factuur aan u doorberekend.

Bestelling controleren 
Levertijd: Onze producten worden specifiek voor u gemaakt en hebben hierdoor een bepaalde levertijd. Deze levertijd kan variëren van 6 tot 10 weken. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet leverbaar is doordat er onvoldoende stofvoorraad is of door andere mogelijke oorzaken. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen 2 tot 4 weken na het plaatsen van uw bestelling of moment waarop aanbetaling ontvangen is bericht en houdt Your Tailor uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 – Annuleren
In productie genomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Het totaal van de kosten zullen in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10 – Retourneren
Maatkleding wordt zonder duidelijk aanwijsbare reden als gevolg Your Tailor of producent verwijtbare reden niet retour genomen. Retourneren is uitsluitend mogelijk mits uw bestelling na levering en controle door uzelf alsnog afwijkend is qua maat of uitvoering. Overleg zal altijd geschieden met uw personal tailor. Deze zal uw maten opnieuw opnemen en beoordelen of uw klacht terecht is en vaststellen of het gaat om een afwijking in de productie of verandering van uw lichaamsmaten.

 

Artikel 11 – Diensten
Indien in de periode gelegen tussen de datum van het tot stand komen van de overeenkomst en de aanvangsdatum van het evenement c.q. de datum waarop Your Tailor de overeengekomen diensten dient te leveren, de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd dan gelden de volgende tarieven, onverminderd aanspraken van Your Tailor en derden op vergoeding van schade die als gevolg van annulering worden geleden. Indien de overeenkomst voortziet op door derden te leveren diensten c.q. andere prestaties dan zijn deze slechts te annuleren indien de desbetreffende derde met die annulering akkoord gaat op de door deze derde daarvoor gestelde eisen. De hieronder genoemde tarieven zijn derhalve slechts op de kosten van de door Your Tailor zelf geleverde prestaties/diensten.

a. Annulering tot 2 maanden voor de aanvangsdatum: 25 % van de totale som; 
b. Annulering tot 1 maand voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som; 
c. Annulering tot 10 dagen voor de aanvangsdatum: 75 % van de totale som; 
d. Annulering later dan 10 dagen voor de aanvangsdatum brengt met zich mee dat 100% van het overeengekomen bedrag dient te worden betaald. Indien het door Your Tailor aan de opdrachtgever te factureren bedrag afhankelijk is van omvang van de deelname door derden, dan is Your Tailor steeds gerechtigd haar diensten bij onvoldoende deelname te annuleren tot tien dagen voor de datum waarop diensten/prestaties moeten worden geleverd, zonder dat recht bestaat op enige vorm van schadevergoeding. Wijziging van de overeenkomst Your Tailor en opdrachtgever hebben het recht voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten en uitsluitend na goedkeuring van alle overige bij de overeenkomst betrokken partijen, wijzigingen aan te brengen in de te leveren diensten, dan wel de uitvoering daarvan en het tijdsschema daarvan. Indien wijzingen extra kosten met zich meebrengen dan zijn deze voor rekening van de partij die de wijziging heeft voorgesteld tenzij anders is overeengekomen. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding In geval van niet nakoming van de overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling, onder curatele stelling of liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Your Tailor is in bovengenoemde gevallen gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst over het niet uitgevoerde gedeelte daarvan ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding, zulks zonder gehouden te zijn de schade van de opdrachtgever te vergoeden. Your Tailor is ten opzichte van de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van niet of niet behoorlijke nakoming van de opdrachten of als gevolg van een onrechtmatige daad door Your Tailor begaan. Voor bovengenoemde verplichting tot vergoeding van schade is slechts sprake indien er sprake is van opzet of grove schuld. Het bedrag van de door Your Tailor verschuldigde schadevergoeding is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat met de opdracht is gemoeid. Your Tailor is niet aansprakelijk voor schade aan of tenietgaan van de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde zaken. Opdrachtgever vrijwaart Your Tailor voor aanspraken c.q. aansprakelijkheid zulks in de ruimste zin des woords van derden.

 

Artikel 12 – Geheimhouding / intellectueel eigendom
Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van de informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van deze overeenkomst hebben uitgewisseld, waaronder de inhoud en de voorwaarden van de overeenkomst. Met betrekking tot de door of namens Your Tailor uitgebrachte adviezen, ‘maatpak cards’ en ‘dresscode cards’ en andere uitgebrachte documenten rust het auteursrecht bij YourTailor.

 

Artikel 13 – Klachten
Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk, voor maatkleding en accessoires binnen 48 uur worden gemeld aan klantenservice@yourtailor.nlyourtailor.nl. Geleverde diensten dienen binnen veertien dagen na de datum waarop de diensten zijn verleend, schriftelijk per aangetekende brief bij Your Tailor zijn ingediend. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de klager antwoord ontvangen. Het enkel bestaan van klachten c.q. wanprestatie brengt geen wijziging in de verplichting tot betaling van de nota’s.

Op alle geschillen betrekking hebbende op deze overeenkomst en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing en is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Your Tailor stuurt de nota met het totale order bedrag, inclusief het bedrag voor aanbetaling. Conform de hierboven genoemde bepalingen betreffende facturatie dient 50 % van het bedrag van deze factuur binnen de aldaar genoemde termijn aan Your Tailor te zijn betaald. Het restant dient binnen 7 dagen na het leveren van maatkleding, accessoires en diensten volledig te zijn betaald, zonder dat daartoe nog een herinnering dan wel aanmaning noodzakelijk is. Alle overige nota’s dienen binnen veertien dagen na het verzenden van de nota betaalbaar te zijn gesteld.
Your Tailor garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van de bestelling niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. U vindt de laatste prijzen altijd op www.yourtailor.nl. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Your Tailor, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail klantenservice@yourtailor.nlyourtailor.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan Your Tailor, Afdeling Klantenservice, Bretagne 24 3831 EN te Leusden.
Klanten zijn verplicht Your Tailor van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Your Tailor geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht werkzaam en of woonachtig te zijn op de laatst bij Your Tailor bekende adressen en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude werkadres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Your Tailor om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van YourTailor zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Your Tailor.

 

Artikel 14 – Website & uitgaves
Alle rechten ten aanzien van alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen, beelden, geluiden, formats, merken, programmatuur en overige informatie zijn voorbehouden.

All rights reserved. Nothing on this website may be reproduced without the prior written permission of Your Tailor.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Your Tailor
Op de websites van Your Tailor is een disclaimer van toepassing. Your Tailor spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Your Tailor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de websites, uit de onbereikbaarheid van de websites, uit de toelevering van via de websites gevraagde diensten en informatie, uit bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de websites wordt verstrekt. Your Tailor is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsoverdrachten 
Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen, beelden, geluiden, formats, merken, programmatuur en informatie op de websites zijn voorbehouden aan Your Tailor en/of haar licentiegevers. De inhoud van de websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, bezoek. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Your Tailor vereist.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van YourTailor gebruikt worden. 
Alle rechten voorbehouden aan:

Your Tailor
Bretagne 24
3831 EN Leusden 
Copyright © 2018 Your Tailor

Scroll to Top